Tingimused

1. Üldine
1.1. CSRO tingimused ja tingimused kehtivad kõigile klientidele tulevikus tehtavas äritegevuses. Kliendist lähtuvalt on nendest tingimustest kõrvalekaldumised vaid tõhus ja kirjalik ning meie poolt sõnaselgelt tunnustatud.
1.2. CSRO ja kliendi vahelised lepingulised suhted on sõlmitud ainult kliendiga sõlmitud kirjaliku lepinguga, mis reguleeris kehtivaid tasustamisreegleid, teenuse / toote kirjeldust ja tingimusi. Nimetatud lepingu komponendid on loetletud prioriteetsuse järjekorras.
1.3. Kliendi tingimuste kasutamine on välistatud.
1.4. Suulised või telefonikokkulepped ning kirjalikud ja suulised kokkulepped meie esindajatega on meile siduvad ainult siis, kui need on kirjalikult kinnitatud. Kliendile teatatakse selgesõnaliselt, et müügipersonalil pole eri lepingute tingimuste kohaselt volitusi.
1.5. Meie lepingutes ja üldreeglites kehtivad laupäev, mitte tööpäev.
2. Lepingu põhjendus
2.1. Lepinguline suhe põhineb kliendi kirjalikul pakkumisel ja kirjalikul nõusolekul või „positiivsel” vastuvõtmisel, pakkudes CSRO-le eeldatavaid teenuseid.
2.2. Tarned ja teenused alla 18-aastastele isikutele ei kuulu.
2.3. Klient on kohustatud esitama CSRO-l eraldi taotluse alusel ametliku fototunnistuse või äriraamatu väljavõtte (või samalaadsed tõendid tema ärivara kohta), samuti esitama vajalikud tõendid märkimise või volikirja olemasolu kohta ja Austria panga- või krediitkaardiandmetes tuleb esitada vastavad kaardikliendid.
2.4. CSRO-l on õigus kliendi poolt piisava tagatise pakkumise vastuvõtmisele tagatisraha või mõistliku tasuna, sõltuvalt ettemaksust.
2.5. Lisaks on meil õigus igal ajal klientide teavet ja nende krediiti üle vaadata, kogudes teavet usaldusväärsete volitatud organisatsioonide (nt krediidiriski kaitse ühingud) kaudu.
2.6. CSRO võib kliendi pakkumise igal ajal ilma mingil põhjusel ette teatamata tagasi lükata.
3. Saatmis- ja tühistamisõigused
3.1. Ühes osas tähendab kättetoimetamine kauba kättetoimetamist, teisest küljest ka teenuste osutamise algust. Kohaletoimetamine on CSRO-l alati riiulilt väljas.
3.2. Kõik tarnekuupäevad on ligikaudsed. Kohaletoimetamise kuupäevadest kinnipidamise kohustuse võtame vastu ainult häirimata äritegevuse tingimustel.
3.3. Kui toode pole ajutiselt või püsivalt saadaval, teavitab CSRO klienti viivitamatult selle puudumisest. Seejärel tagastab CSRO - kliendiga konsulteerides - makse, edastab hetkel puuduvad kaubad või kliendi valikul mõne muu toote.
3.4. Osalised tarned on lubatud. CSRO jätab endale õiguse tarnida suuremaid summasid väiksemate nimiväärtustega pakendites. Postikulud võetakse sel juhul ainult üks kord.
3.5. Meie või meie tarnijate vääramatu jõu või samalaadsete ettenägematute sündmuste tagajärjed, nt toimingud või liiklusprobleemid, tulekahju või üleujutus, tööjõu, energia või tooraine puudus, streigid, töökatkestused ametlike meetmete vabastamiseks, kohandame õigeaegse kohaletoimetamise kohustust ja mis annab meile õiguse edasiseks tarnimiseks ilma kompensatsioonita ja ilma edasise tarnimise nõudeta.
3.6. Taganemisõigus vastavalt tarbijakaitseseaduse §-le 3: Kas tarbijaga sõlmitakse CSRO territooriumil leping messil või CSRO infopunktis, võib ta nädala jooksul lepingust taganeda. See periood algab lepingu üleandmisest, kuid mitte enne lepingu allkirjastamist. Taganemine peab olema kirjalik ja saatma eespool nimetatud tähtaja jooksul CSRO-le (postmark). Kliendil ei ole õigust lepingust taganeda, kui ta on ise ettevõtte algatanud või kui see juhtus enne lepingu sõlmimist, ei olnud poolte vahel läbirääkimisi.
3.7. Tarbijakaitseseaduse § 5e alusel taganemisõigus: Kui tarbija on e-posti teel sõlminud oma lepingu, on tal õigus lepingust taganeda seitsme tööpäeva jooksul (kui laupäeva ei arvestata tööpäevadega) alates lepingu sõlmimisest, kui kui lepingu täitmise tagamine on juba alanud (tarbijakaitseseadus § 5f).
3.8. Kättetoimetamise eest sularahas maksmise või kohaletoimetamise / kogumise eest tasumise korral ei eemaldata kaupa ostjalt või müüja tühistatakse veata või kokkulepitud makset ei maksta 30 päeva jooksul, siis kas CSRO on tühistamistasu, mis võrdub 20% tellimuse väärtusega (netoväärtus) ), kuid vähemalt 9 € ilma käibemaksuta Austria klientide jaoks ja 18 € ilma käibemaksuta ka välismaiste klientide jaoks. Mis tahes täiendavaid tõendatud kulusid ja kahjusid saab teha ka lisaks.
3.9. Juba tasutud kauba (ettemaksuna krediitkaardi-, deebet- ja muude elektrooniliste maksevahendite) kohaletoimetamine ei eemalda kaupu ostjalt ega müüjalt tühistatakse ilma tõrketa, see on CSRO tühistamistasu, mis võrdub 20% tellimuse väärtusega (neto) väärtus), kuid vähemalt 9 € ilma käibemaksuta Austria klientide jaoks ja 18 € ilma käibemaksuta ka välismaiste klientide jaoks. Mis tahes täiendavaid tõendatud kulusid ja kahjusid saab teha ka lisaks.
3.10. Lepingu ülesütlemine: Tellimuse tühistamine kehtib juhul, kui ostja esitab tellimuse tühistamise avalduse ja CSRO rakendamine loetakse tuvastatavaks ja kirjalikult. Sel juhul CSRO tühistamistasu summas 20% tellimuse väärtusest (netoväärtus), kuid vähemalt 9 € ilma käibemaksuta klientidele Austrias ja 18 € ilma käibemaksuta välismaal asuvatele klientidele. Mis tahes täiendavaid tõendatud kulusid ja kahjusid saab teha ka lisaks.
4. CSRO eelised
4.1. Teenuseid pakub CSRO iga tootekirjelduse tingimuste ja hinna / tingimuste tõttu.
5. Klienditeenindus
5.1. Klient kasutab CSRO-i veebiteenust, seejärel nõustub klient hoidma valitud parooli konfidentsiaalsena, et välistada kliendi konto loata kasutamist kolmandate isikute poolt.
5.2. Klient teatab koheselt aadressi, ettevõtte nime, ettevõtte asukoha, arveldusaadressi, õigusliku vormi ja käibemaksukohustuse muutumisest kirjalikult. Kui see sõnumit ei peaks muutma, loetakse dokumendid kliendil kättesaaduks, kui need saadeti kliendi viimasele teadaolevale aadressile või makseasutusele.
6. Vastutus sisu eest
6.1. CSRO ei võta endale vastutust Interneti eest kättesaadavaks tehtud muude linkide kaudu teistele veebisaitidele, eriti väliseid linke tootja saitidele või tootekirjeldustele.
7. Koodid / paroolid
7.1. Kas teenuse kasutamiseks on vaja spetsiaalset koodi (nt identifitseerimisnumber / PIN-kood või parool), kui klient on kohustatud seda koodi konfidentsiaalsena hoidma. Kui kahtlustatakse, et volitamata kolmas isik tunneb koodi, peab klient koheselt koodi muutma või - kui seda saab teha ainult CSRO - juhendama CSRO-d viivitamatult koodi muutmisega.
7.2. Kui CSRO teenuseid kasutavad volitamata kolmandad osapooled, kasutades soovitud koodi, siis vastutab klient kõigi CSRO-s koodi muutmise korralduse tühistamise eest tekkinud kulude eest.
8. Aunimetuse säilitamine
8.1. Me säilitame kogu tarnitud kauba omandiõiguse kuni arve summade täieliku tasumiseni.
9. Hinnad ja maksmine
9.1. CSRO osutab kliendile lepingus kokku lepitud teenuseid kehtivate määradega ja tasud sisaldavad käibemaksu.
9,2. Tasud põhinevad CSRO kehtivatel maksesätetel.
9.3. CSRO-l on õigus igal ajal muuta tingimusi ja toote / teenuse kirjeldust või hindu.
9.4. Meie hinnad põhinevad pakkumise olemasoleval paigutamisel vastavalt asjaoludele, sealhulgas tollal kehtivatele määrustele. Kui need muutuvad, muutke meie hindu.
9,5. Arve summad tuleb tasuda 5 tööpäeva jooksul alates arve saamisest ja hiljemalt 8 tööpäeva jooksul alates arve kuupäevast ilma mingeid mahaarvamisi ja tasuta meile makstavaid tasusid, kui arvel pole kokku lepitud teisiti, maksetingimustes.
9.6. CSRO-l on õigus kliendile makstavate väljapressimistasude ja arvestatud vajalike ja asjakohaste jõustamiskulude arvelt.
9.7. Kui klient hoolimata hoiatusest viivitab oma makse tasumisega, on meil õigus nõuda viivist määraga 14% aastas ja nõuetekohase toimimise tagamiseks tegelikult kantud kulusid, mis on vajalikud meeldetuletus- ja sissenõudmiskulud ning kohtukulud. Kliendile viidatakse selgesõnaliselt, et CSRO jätab nõudekulud pärast esimest hoiatustaseme üleandmist inkassofirmale või advokaadile. Lisaks võetakse kõik tasud enne tähtaega kehtiva lepinguperioodi lõpuni.
9.8. Igasuguste vastuhagide tõttu kliendi kinnipidamine või tasaarvestus on alati välistatud, välja arvatud need, mis on kohtus seadusega kehtestatud või meie poolt kirjalikult aktsepteeritud.
9.9. Mis tahes vastuväited arvete esitamiseks tuleb kliendil esitada arve esitamiseks CSRO-s kirjalikult 14 kalendripäeva jooksul. Selle perioodi jooksul vastuväiteid ei saa käsitada arve vastuvõtmisega.
9.10. Kliendi vastuväide arvete vastu ei vabasta selle tasumisest.
9.11. Välja arvatud juhul, kui klient osaleb panga deebet- või krediitkaarditehingute protsessis; Arve summa tuleb tasuda, netosumma peab toimuma 5 tööpäeva jooksul pärast arve saamist ja mitte hiljem kui 8 tööpäeva jooksul alates arve kuupäevast, millele lisandub maksekorralduse tasu.
9.12. Kui klient on panga deebet- või krediitkaarditehingute protsessis; CSRO-l on õigus võtta kliendilt iga tasumata otsekorralduse või debiteerimise eest tasu töötlemistasus, mis on ette nähtud praeguses hinnakirjas esitatud arvesummas.
9.13. Kui klient pole pühendunud, maksis CSRO oma äranägemisel mitu lepingulist suhet.
10. Kulude jagamine, maksude tasumine
10.1. Klient peab kandma kõik kulud, maksud ja muud tasud, mis on määratud teenuse kasutamise eest tema enda poolt või tema loodud kasutaja poolt.
10,2. Kliendi ja CSRO vahelise elektri- ja sidekulud (telekommunikatsiooni pakkuja) kannab klient. Kõrvalekalleteks on vaja CSRO kirjalikku kinnitust.
11. Võlad
11,1. Tasude maksmise tähtajast mittekinnipidamine CSRO-l on õigus saada ühekordne meeldetuletus selle lepingu täitmiseks määratud tähtajaga ning lõpetada kliendi juurdepääs temale ja ühendatud tarbijale teenusele. Sel juhul tuleb kliendil endiselt maksta kuutasud, millele lisanduvad sissenõudmiskulud ja blokeerimine vastavalt kehtivatele palgasätetele.
12. Garantii ja vastutus
12,1. Garantiiaeg on 6 kuud pärast kauba kättesaamist. CSRO garanteerib ainult defektid, mis olid olemas riski üleandmise ajal. Väikesed kaubanduslikud või tehniliselt vältimatud kvaliteedierinevused ei õigusta väiteid.
12,2. Kauba kogusest tuleb teatada kirjalikult. Ilmsetest puudustest tuleb teatada kahe nädala jooksul alates kauba kättesaamisest. Etteteatamistähtaeg säilitatakse, saates puuduste teatise CSRO-le.
12.3. Kõigi kauba või teenuse puuduste esinemise korral oleme meie enda äranägemisel, parandame need või asendame need.
12.4. Kauba kliendile tagastamise hind. CSRO hüvitab need õigustatud kaebustena.
12,5. Toodete kasutamine on teie enda ja kliendi vastutusel.
12,6. Tooteid tarnitakse sellisel kujul, nagu nad praegu on, ilma otsese või kaudse garantiita, ei pöörata autoriõiguse või muude turustamisõiguse või konkreetse eesmärgi jaoks sobivuse nõudele erilist tähelepanu.
12,7. Ei CSRO ega ükski teine toodete arendamise, tootmise või tarnimisega seotud isik ei vastuta mingisuguste kahjustuste eest, eriti ei vastuta nad teenuse kasutamise tagajärjel tekkivate kaudsete kahjude eest, näiteks saamata jäänud tulu. või teenuse kasutamise võimatus või raskus või tekkinud garantiikohustuse rikkumise tagajärjel. Lisaks ei vastuta me hilinenud või puuduliku kohaletoimetamise tõttu saamata jäänud kasumi eest, selle rikke tõttu tekkivate kahjulike mõjude eest, veokulud seoses puuduse asendamisega täiuslike kaupadega, kõrvaldamis- ja asendamiskulude eest, nagu samuti klientide klientidele mis tahes nõuete vastu, mille korral me ei vastuta ka raske hooletuse eest. Sellegipoolest on kohustuslike nõuete õiguslik alus tagasi makstud ja kahju piirdub ostuhinna ühekordse summaga. Me vastutame enda ja oma esindajate hooletuse eest, kuid mitte lihtsa hooletuse eest.
12.8. Klient CSRO vastutusest, mis tuleneb kliendi poolt CSRO-s kokkulepitud vabalt tehtud tehingute kasutamisest, paneb arvelduskonto arvele.
12.9. CSRO ei vastuta tekitatud ebaõnnestumiste või katkestuste eest ametliku uurimistegevuse käigus. Hüvitusnõudeid see ei õigusta. Kui on osutunud, et selline uurimistegevus on põhjustatud ülaltoodud standardite tahtlikust või raskest hooletusest, on ta vastutav kogu kahju eest, mille CSRO on põhjustanud.
12.10. Erandeid ei kohaldata, kui vastutus on kehtivate seaduste kohaselt käesoleva lepingu jaoks oluline.
12.11. Klient tunnistab, et tingimused kehtivad ka teistele.
13. Privaatsuspoliitika
13,1. Uurime, töötleme ja säilitame tüvi- ja kõneandmeid ning muud isikut tuvastavat teavet, mida saame teadmiste osana lepingu alusel või krediidikontrolli kaudu.
13,2. Lisaks tuleb kasutada lähte- ja sihtkoha IP-d, kliendi logifaile jms, kui see on vajalik teenuste käitamiseks ja hooldamiseks, et kaitsta enda ja arvutit kolmandate osapoolte poolt.
13,3. Kui kirjalikult pole selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud, esitab CSRO selle ja vahendatud teabe konfidentsiaalsena.
13,4. Lõigete 13, 13.1 ja 13.2 kohased andmed kustutatakse tavaliselt kümne aasta jooksul pärast lepingu lõppemist. Me ei ole kohustatud esitama tühistamise tõendit.
13,5. CSRO garanteerib, et klientide isiklikud andmed on meie parimate teadmiste kohaselt ainult ettevõttes või tema töötajate poolt kättesaadavaks tehtud töötajad. Välja arvatud siin on andmete edastamine tasumata nõuete sissenõudmiseks meie nimetatud juristidele või inkassofirmadele.
13,6. CSRO võtab kõik tehniliselt ja majanduslikult mõistlikud meetmed salvestatud andmete kaitsmiseks loata juurdepääsu eest. Kui CSRO ei saa tahtlikult või tõsiselt hoolimatult oma hoolitsuskohustust eirata, välistatakse talletatud andmetele ebaseadusliku juurdepääsu tagajärjel tekkinud kahjude hüvitamine.
13,7. Kui klienti pole selgesõnaliselt keelatud, siis põhiandmed turunduse ja reklaami eesmärgil, kui need on seotud kasutatava CSRO teenusega.
13,8. Klient nõustub sellega, et lepingu kohaselt on tal lepingu kohta andmed isiku kohta ja eraldi nõusolekuvormi esitamisel kliendi kliendi andmed, mida talletatakse, muudetakse ja / või kustutatakse ning edastatakse teisele osapoolele, kui mitte edastamine kahjustati klientide ilmselgeid huve. Salvestamine ja levitamine, välja arvatud pelk andmete vahetamine arvelduse eesmärgil ja telekommunikatsiooniseadusest (telekommunikatsiooniseadusest) tulenevate kohustuste täitmiseks, eeldab kliendi ja tema klientide eelnevat kirjalikku nõusolekut.
13.9. CSRO on kohustatud ametiasutuse, kohtu või õiguspolitsei taotlusel avalikustama punktides 13, 13.1 ja 13.2 nimetatud teabe ning muud asjakohased andmed.
14. Tingimuste väljakuulutamine
14,1. CSRO kasutustasu tingimused, tootekirjeldused ja konkreetsed eelised igal ajal põhinevad CSRO-l e-posti või faksi teel või neid saab vaadata meie veebisaidi kodulehel.
15. Mitmesugused
15,1. Kaupa, mis saadeti meile remondiks, ladustamiseks või muudel põhjustel, on meil õigus müüa eraisikute lepinguga, kui klient ei täida meie poolt pakutud tähtkirjaga kahekordset taotlust.
15,2. Meilt ostetud kaupade või teenuste, nende edasimüügi või vahendamise edasimüümine on keelatud, kui me ei kirjuta kirjalikult kokku.
15,3. Tellimata käsikirjade, piltide või näidiste eest me ei vastuta.
15.4. Temaga selle lepingu alusel teda ühendanud klientide või lõppkasutajate nõudmised tuleb esitada ühe aasta jooksul pärast selle loomist, vastasel juhul on need piiratud.
15,5. Kui mõni käesoleva lepingu säte on kehtetu või muutub kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust. Lepinguosalised lepivad kehtetu sätte osas kokku uue sätte, mis läheneb kavandatud määrusele ja on õiguslikult võimalik.
15,6. Kui meie klientidega sõlmitud leping ei hõlma ainult reguleeritud teenuste otsest kasutamist, kehtivad kõik kliendi ja tema määratud kasutajate kohustused ja piirangud kogu lepingu kehtivuse ajal.
15,7. Ka töötajatel, vabakutselistel, näiteks CSRO esindajatel jne on õigus tugineda otseselt vastutuse piiramist käsitlevates käesoleva lepingu sätetes vastu võetud otsustele.
15,8. CSRO-l on õigus anda nende lepingus omandatud õigused ja kohustused üle pärijale. CSRO teavitab sellest konkreetsel juhul klienti.
15,9. Aktiveeritud, klient kui edasimüüja, seega on tal lepingust tulenev kohustus tasuda oma klientidele ning tagada teenuse ja andmeliini ebaseadusliku kasutamise korral viivitamatu likvideerimine.
15.10. Tasumine ja täitmine on Bratislava.
15.11. Mõlema poole kohtualluvuskohus, nõustus Slovakkia pädev kohus.
15.12. See leping ja selle rakendamine on ainult Slovakkia seadused.
15.13. Kõik lepingud ja teenuslepingud, mille allkirjastame, on üles ehitatud Slovakkia seadustest.