Voorwaarden

1. Algemeen
1.1. De algemene voorwaarden (AV) van CSRO zijn van toepassing op alle toekomstige transacties met klanten. Van de klant verstrekte afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts effectieve schriftelijke en uitdrukkelijke erkenning door ons.
1.2. De contractuele relatie tussen CSRO en de klant komt alleen tot stand door het schriftelijke contract dat met de klant is gesloten, waarin de geldende tariefregels, service- / productbeschrijving en voorwaarden zijn geregeld. De genoemde contractcomponenten staan in volgorde van prioriteit.
1.3. Het gebruik van algemene voorwaarden van de klant is uitgesloten.
1.4. Mondelinge of telefonische afspraken en schriftelijke en mondelinge afspraken met onze vertegenwoordigers binden ons slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd. De klant wordt er expliciet van op de hoogte gebracht dat de verkopers niet bevoegd zijn om te maken volgens de voorwaarden van verschillende overeenkomsten.
1.5. In onze contracten en algemene regels gelden die zaterdag geen werkdag.
2. Rechtvaardiging van het contract
2.1. De contractuele relatie is gebaseerd op een schriftelijk aanbod van de klant en schriftelijke acceptatie of "positieve" adoptie door het verlenen van de verwachte diensten door CSRO.
2.2. Leveringen en diensten aan personen onder de 18 jaar zijn uitgesloten.
2.3. De klant is verplicht om op offertes voor afzonderlijk verzoek van CSRO een officieel identiteitsbewijs met foto of een uittreksel uit het bedrijfsboekje (of soortgelijk bewijs van zijn bedrijfseigendom) in te dienen, evenals het nodige bewijs te leveren voor het bestaan van een abonnement of volmacht en een Oostenrijkse bank of creditcardgegevens moeten de juiste kaartklanten tonen.
2.4. CSRO heeft recht op aanvaarding van het aanbod van voldoende zekerheid door de klant in de vorm van een aanbetaling of een redelijke vergoeding, vooruitbetaling afhankelijk.
2.5. Bovendien hebben we het recht om op elk moment de klantinformatie en hun kredietwaardigheid te herzien door informatie te verzamelen van gerenommeerde geautoriseerde organisaties (bijv. Kredietbeschermingsorganisatie).
2.6. CSRO kan het aanbod van de klant op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook afwijzen.
3. Verzend- en annuleringsrechten
3.1. Enerzijds is levering te begrijpen als levering van goederen, anderzijds ook het begin van dienstverlening. Leveringen zijn altijd 'off the shelf' CSRO.
3.2. Alle leveringsdata zijn bij benadering. De verplichting om leveringsdata na te leven, aanvaarden wij alleen op voorwaarde van een ongestoorde gang van zaken.
3.3. Als een product tijdelijk of permanent niet beschikbaar is, zal de CSRO de klant direct informeren over het niet beschikbaar zijn. De CSRO zal dan - in overleg met de klant - de betaling terugbetalen, op dit moment niet beschikbare artikelen op een later tijdstip of een ander product naar keuze van de klant leveren.
3.4. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan. CSRO behoudt zich het recht voor om grotere hoeveelheden te leveren in coupures met kleinere verpakkingen. De verzendkosten worden in dit geval maar één keer in rekening gebracht.
3.5. De gevolgen van overmacht of soortgelijke onvoorziene gebeurtenissen door ons of onze leveranciers, bijv. Operaties of verkeersproblemen, brand of overstroming, arbeids-, energie- of grondstoftekorten, stakingen, uitsluitingen om officiële maatregelen vrij te geven, wij passen de verplichting aan om tijdige levering en waardoor wij het recht hebben om zonder vergoeding en zonder verplichting tot nalevering verdere leveringen te doen.
3.6. Herroepingsrecht volgens § 3 van de wet op de consumentenbescherming: Indien de consument de overeenkomst hetzij in de lokalen van CSRO voltooit op een beurs of informatiestand CSRO, kan hij binnen een week de overeenkomst herroepen. Deze periode begint met de overdracht van het contract, maar niet voordat het contract is ondertekend. De intrekking moet schriftelijk gebeuren en moet binnen de hierboven vermelde termijn worden gestuurd naar CSRO (poststempel). De klant heeft niet het recht om zich terug te trekken als hij het bedrijf zelf heeft geïnitieerd of als dat is gebeurd vóór het sluiten van het contract, geen besprekingen tussen de partijen.
3.7. Herroepingsrecht op grond van § 5e Wet consumentenbescherming: als een consument zijn overeenkomst op afstand heeft gegeven, heeft hij het recht om binnen zeven werkdagen (met zaterdag geldt niet als werkdag) vanaf de sluiting van de overeenkomst te annuleren, indien andere dan is de levering van de contractuele prestatie al begonnen (§ 5f Wet Consumentenbescherming).
3.8. Onder rembours of betaling bij levering / afhaling worden de goederen niet van de koper of de verkoper geannuleerd zonder schuld of de overeengekomen betaling wordt niet binnen 30 dagen betaald, dan is CSRO annuleringskosten gelijk aan 20% van de orderwaarde (netto waarde ) maar minstens 9 € excl btw voor klanten in Oostenrijk en 18 € excl btw ook voor buitenlandse klanten. Eventuele extra bewezen kosten en verliezen kunnen daarnaast worden gemaakt.
3.9. Levering van reeds betaalde goederen (vooraf, creditcard, debet en andere elektronische betaalmiddelen) worden de goederen niet verwijderd van de koper of de verkoper geannuleerd zonder schuld, het is CSRO annuleringskosten gelijk aan 20% van de orderwaarde (netto waarde), maar minstens 9 € excl btw voor klanten in Oostenrijk en 18 € excl btw voor buitenlandse klanten. Eventuele extra bewezen kosten en verliezen kunnen daarnaast worden gemaakt.
3.10. Annulering van een contract: Een terugboeking van een bestelling is geldig als de koper een aanvraag tot annulering van een bestelling doet en die aanvraag van CSRO aantoonbaar en schriftelijk wordt verondersteld. In dit geval heeft CSRO annuleringskosten ter hoogte van 20% van orderwaarde (netto waarde), maar minimaal 9 € excl btw voor klanten in Oostenrijk en 18 € excl btw voor klanten in het buitenland. Eventuele extra bewezen kosten en verliezen kunnen daarnaast worden gemaakt.
4. Voordelen van CSRO
4.1. De diensten worden geleverd door CSRO vanwege de algemene voorwaarden van elke productbeschrijving en de prijs / voorwaarden.
5. Klantenservice
5.1. De klant maakt gebruik van de online service van de CSRO, waarna de klant ermee instemt het gekozen wachtwoord vertrouwelijk te houden om onbevoegd gebruik van het account van de klant door derden te voorkomen.
5.2. De klant zal elke adreswijziging, bedrijfsnaam, bedrijfslocatie, factuuradres, rechtsvorm en zijn btw-verplichting onmiddellijk schriftelijk melden. Mocht dit bericht niet wijzigen, dan worden de documenten beschouwd als de klant zoals ze zijn ontvangen toen ze werden verzonden naar het laatst bekende adres of de betalingsagent van de klant.
6. Verantwoordelijkheid voor inhoud
6.1. CSRO aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het internet door de inhoud van "links naar andere websites" beschikbaar te stellen, met name de externe links naar sites van fabrikanten of productbeschrijvingen.
7. Codes / wachtwoorden
7.1. Is een speciale code (bv. Identificatienummer / pincode of wachtwoord) vereist voor het gebruik van een dienst, dan is de klant verplicht deze code geheim te houden. Verdacht van kennis van de code door een niet-geautoriseerde derde partij, moet de klant de code onmiddellijk wijzigen, of - als dit alleen door CSRO kan worden gedaan - CSRO onverwijld instrueren met de wijziging van de code.
7.2. Als services van CSRO worden gebruikt door onbevoegde derden met behulp van een geclaimde code, is de klant aansprakelijk voor alle kosten die daardoor zijn gemaakt voor het ongedaan maken van de bestelling om de code in CSRO te wijzigen.
8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. We behouden het eigendom van alle geleverde goederen tot volledige betaling van de factuurbedragen.
9. Prijzen en betaling
9.1. CSRO levert de klant de diensten die in het contract zijn overeengekomen tegen de geldende tarieven en kosten inclusief btw.
9.2. De vergoedingen zijn gebaseerd op de toepasselijke betalingsbepalingen van CSRO.
9.3. CSRO heeft het recht om de voorwaarden en de product / dienstbeschrijving of prijzen op elk moment te wijzigen.
9.4. Onze prijzen zijn gebaseerd op de bestaande plaatsing van het aanbod onder omstandigheden, inclusief de dan geldende voorschriften. Als deze veranderen, verander dan om onze prijzen weer te geven.
9.5. De factuurbedragen zijn verschuldigd binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur en niet later dan 8 werkdagen na factuurdatum zonder enige aftrek en gratis aan ons te betalen kosten, tenzij anders overeengekomen op de factuur, betalingsvoorwaarden.
9.6. CSRO heeft recht op eventuele afpersingskosten die verschuldigd zijn aan de klant en de opgebouwde noodzakelijke en passende handhavingskosten.
9.7. Als de klant, ondanks waarschuwing, zijn betaling uitstelt, zijn we gerechtigd om vertragingsrente in rekening te brengen tegen een tarief van 14% per jaar, en de werkelijk gemaakte kosten om een goede werking te garanderen, noodzakelijke herinnerings- en incassokosten en juridische kosten. De klant wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat CSRO zich voorbehoudt om de claimkosten na het eerste aanmaanniveau over te dragen aan een incassobureau of een advocaat. Bovendien worden alle vergoedingen aan het einde van de lopende contractperiode vervroegd in rekening gebracht.
9.8. Het inhouden of verrekenen door de klant wegens tegenvorderingen van welke aard dan ook is altijd uitgesloten, behalve die welke wettelijk voor de rechtbank zijn vastgesteld of door ons schriftelijk zijn aanvaard.
9,9. Eventuele bezwaren tegen facturen van de klant moeten binnen 14 kalenderdagen schriftelijk bij CSRO worden ingediend om de factuur in te dienen. De geen bezwaren binnen die termijn vormen de aanvaarding van de factuur.
9.10. Een bezwaar van de klant tegen wissels is niet vrijgesteld van betaling daarvan.
9.11. Tenzij de klant bij een bankpas of creditcardtransactieproces; dient het factuurbedrag te betalen, netto geschiedt binnen 5 werkdagen na ontvangst factuur en uiterlijk 8 werkdagen na factuurdatum, vermeerderd met een kostenpostvergoeding.
9.12. Als de klant bij een bank debet- of creditcardtransactieproces; CSRO heeft het recht om voor elke onbetaalde incasso of incasso aan de klant een vergoeding in rekening te brengen die is vermeld in het huidige gefactureerde prijslijstbedrag.
9.13. Bij gebrek aan een toewijding door de klant, waarbij verschillende contractuele relaties betalingen betaald naar goeddunken van CSRO.
10. Verdeling van kosten, betaling van belastingen
10.1. De klant dient alle kosten, belastingen en andere lasten te dragen die zijn aangewezen als gevolg van het gebruik van de dienst door hem of door hem aangemaakte gebruiker.
10.2. Stroom- en communicatiekosten (telecommunicatieprovider) tussen de klant en CSRO zijn voor rekening van de klant. Afwijkingen vereisen schriftelijke bevestiging van CSRO.
11. Achterstallige betalingen
11.1. Niet-naleving van de betalingstermijn CSRO heeft recht op een eenmalige herinnering met een gestelde termijn om aan deze overeenkomst te voldoen en de toegang van de klant tot hem en de aangesloten consument tot beëindiging van de dienst. De klant is in dit geval nog steeds verplicht om de maandelijkse kosten plus de gemaakte incassokosten en blokkering te betalen volgens de toepasselijke loonbepalingen.
12. Garantie en aansprakelijkheid
12.1. De garantieperiode is 6 maanden na ontvangst van de goederen. CSRO staat alleen in voor defecten die bestonden op het moment van risico-overgang. Kleine commerciële of technisch onvermijdelijke kwaliteitsverschillen rechtvaardigen geen claims.
12.2. Een hoeveelheid van de goederen moet schriftelijk worden gemeld. Voor de hand liggende gebreken moeten binnen twee weken na ontvangst van de goederen worden gemeld. De opzegtermijn blijft behouden door de melding van gebreken naar de CSRO te sturen.
12.3. Voor alle eventuele gebreken van de goederen of diensten, zijn wij naar eigen goeddunken, door reparatie of vervanging.
12.4. De kosten van het terugzenden van de goederen naar de klant. Deze worden door CSRO vergoed als legitieme klachten.
12.5. Het gebruik van de producten is geheel voor eigen risico en risico van de klant.
12.6. De producten worden zo geleverd, zoals ze op dit moment bestaan, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, zonder bijzondere aandacht voor de wens van het auteursrecht of andere rechten op verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
12,7. Noch CSRO noch enige andere persoon die betrokken is bij de ontwikkeling, productie of levering van de producten zijn aansprakelijk voor welke schade dan ook, in het bijzonder zijn zij niet aansprakelijk voor gevolgschade zoals winstderving als gevolg van het gebruik van de dienst of de onmogelijkheid of moeilijkheid van het gebruik van de service of als gevolg van het niet nakomen van een aangegane garantieverplichting. Verder zijn wij niet aansprakelijk voor winstderving als gevolg van vertraagde of gebrekkige levering, voor nadelige gevolgen als gevolg van deze storing, transportkosten, in verband met de vervanging van de gebrekkige ontstaan met perfecte goederen, voor eventuele verwijderings- en vervangingskosten als zowel voor de klanten van de klanten tegen claims dat we ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor grove nalatigheid. Een rechtsgrondslag van dwingende eisen is niettemin bewezen terugbetaald en de schade is beperkt tot 1 keer het bedrag van de aankoopprijs. Wij zijn verantwoordelijk voor onze eigen nalatigheid en die van onze agenten, maar niet voor eenvoudige nalatigheid.
12.8. De klant CSRO van elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van de vrij gemaakte zoals overeengekomen bij CSRO voor de klant ingesteld bankrekening.
12,9. CSRO is niet aansprakelijk voor storingen of onderbrekingen tijdens officiële onderzoeksactiviteiten die worden veroorzaakt. Schadevorderingen worden hierdoor niet onderbouwd. Als een klant aantoont dat dergelijke onderzoeksactiviteiten door opzettelijke of grove nalatige schending van de bovenstaande normen zijn veroorzaakt, is hij aansprakelijk voor alle schade en andere klanten die CSRO veroorzaken.
12.10. De uitsluitingen zijn niet van toepassing als aansprakelijkheid essentieel is voor deze overeenkomst onder de toepasselijke wetten.
12.11. De klant erkent dat de voorwaarden ook voor anderen gelden.
13. Privacybeleid
13.1. We onderzoeken, verwerken en bewaren stam- en oproepgegevens en andere persoonlijk identificeerbare informatie die we verkrijgen op grond van het contract of kredietcontroles als onderdeel van kennis.
13.2. Verder bron-IP en bestemmings-IP, logbestanden en dergelijke van de klant, waar dit proces voor de bediening en het onderhoud van diensten om hun eigen en de computer door derden te beschermen vereist is.
13.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal de CSRO en de gemedieerde informatie vertrouwelijk zijn.
13.4. Gegevens volgens paragraaf 13, 13.1 en 13.2 worden gewist in de normale tien jaar na beëindiging van het contract. We zijn niet verplicht om een annuleringsbewijs te overleggen.
13.5. CSRO garandeert dat persoonlijke gegevens van klanten naar ons beste weten alleen binnen het bedrijf of haar medewerkers CSRO beschikbaar zijn gesteld. Behalve hier is de overdracht van gegevens voor het innen van uitstaande vorderingen aan door ons aangewezen advocaten of incassobureaus.
13.6. CSRO neemt alle technisch en economisch redelijke maatregelen om opgeslagen gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Tenzij CSRO haar zorgplicht niet opzettelijk of grove nalatigheid kan negeren, is het herstel van schade als gevolg van onrechtmatige toegang tot de opgeslagen gegevens uitgesloten.
13,7. Voor zover de klant niet uitdrukkelijk is verboden, worden stamgegevens voor marketing- en promotiedoeleinden gebruikt, mits deze betrekking hebben op diensten van CSRO.
13.8. De klant stemt ermee in dat onder de overeenkomst dat hij de contractgegevens over de persoon heeft en op vertoon van een afzonderlijk toestemmingsformulier, de gegevens van de klant van de klant worden opgeslagen, gewijzigd en / of verwijderd en overgedragen aan een andere partij, zo niet de overdracht van kennelijke belangen van de klanten waren gewond. De opslag en distributie anders dan louter uitwisselingsgegevens voor factureringsdoeleinden en om te voldoen aan verplichtingen op grond van de Telecommunicatiewet (Telecomwet) vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant en zijn klanten.
13,9. CSRO is verplicht informatie op grond van paragraaf 13, 13.1 en 13.2 en andere relevante dossiers openbaar te maken op verzoek van een autoriteit, een rechtbank of de gerechtelijke politie.
14. Afkondiging van de voorwaarden
14.1. De algemene voorwaarden, productbeschrijvingen en de specifieke voordelen van CSRO-laadregels op elk moment op basis van CSRO via e-mail of fax, of kunnen worden bekeken op de startpagina van onze website.
15. Diversen
15.1. Goederen die naar ons zijn verzonden voor reparatie, opslag of andere redenen, zijn we geautoriseerd om te verkopen via een privéverdrag, als de klant niet voldoet aan ons tweevoudig verzoek per aangetekende brief om het product op te halen.
15.2. Commerciële wederverkoop van de gekochte goederen of diensten van ons, hun commerciële of expeditie of agentschap is verboden als we niet schriftelijk akkoord gaan.
15.3. Voor ongevraagde manuscripten, afbeeldingen of monsters aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.
15.4. Eisen van de klanten of eindgebruikers die hem in het kader van dit contract hebben aangesloten, moeten binnen een jaar na de oprichting ervan worden opgeëist, anders vervalt de beperking.
15.5. Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig is of wordt, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. De contractpartijen komen, indien een bepaling nietig is, een nieuwe bepaling overeen die in de buurt komt van de beoogde regeling en wettelijk mogelijk is.
15.6. Voor zover een contract met onze klanten niet alleen het directe gebruik van de gereguleerde diensten, blijven alle verplichtingen en beperkingen van de klant en van zijn aangewezen gebruikers gedurende de looptijd van het contract geldig.
15.7. Ook werknemers, freelancers, zoals vertegenwoordigers enz. Van CSRO, hebben het recht om rechtstreeks te vertrouwen op de beslissingen die in deze verdragsbepalingen over de beperking van aansprakelijkheid worden genomen.
15.8. CSRO heeft het recht om hun verworven rechten en verplichtingen in deze Overeenkomst over te dragen aan een opvolger. CSRO zal de klant in het specifieke geval hiervan op de hoogte stellen.
15,9. Geactiveerd, de klant als reseller, dus hij heeft de verplichting onder het contract om zijn klanten te betalen en om in geval van onrechtmatig gebruik van de dienst en de datalijn voor de onmiddellijke uitroeiing te zorgen.
15.10. Betaling en prestaties zijn Bratislava.
15.11. De bevoegde rechtbank van beide partijen, de bevoegde rechtbank in Slowakije, was het daarmee eens.
15.12. Deze overeenkomst en de uitvoering ervan is alleen de wet van Slowakije.
15.13. Alle contracten en serviceovereenkomsten die we ondertekenen, zijn gebaseerd op de wet van Slowakije.