Villkor

1. allmän
1,1. Villkoren för CSRO gäller för alla i den framtida verksamheten som ska genomföras med kunder. Från kunden tillhandahålls avvikelser från dessa villkor endast effektivt skriftligt och uttryckligt erkännande av oss.
1,2. Avtalsförhållandet mellan CSRO och klienten sker endast genom det skriftliga kontrakt som ingåtts med klienten, som reglerade tillämpliga avgiftsregler, service- / produktbeskrivning och villkor. Nämnda avtalskomponenter är i den ordning som anges i prioritetsordning.
1,3. Användningen av kundens villkor är undantagna.
1,4. Verbal- eller telefonavtal och skriftliga och muntliga avtal med våra representanter är endast bindande för oss om de bekräftas skriftligen. Kunden görs uttryckligen medveten om att säljpersonalen inte har rätt att göra enligt villkoren i olika avtal.
1,5. I våra kontrakt och allmänna regler gäller den lördagen inte en arbetsdag.
2. Motivering av kontraktet
2,1. Avtalsförhållandet bygger på ett skriftligt erbjudande från kunden och skriftligt godkännande eller "positiv" antagande genom att tillhandahålla de förväntade tjänsterna av CSRO.
2,2. Leveranser och tjänster till personer under 18 år är undantagna.
2,3. Kunden är skyldig att lämna in anbud för separat begäran av CSRO en officiell fotoidentifiering eller ett utdrag av en affärsbok (eller liknande bevis på sin affärsegendom), samt att tillhandahålla nödvändiga bevis för att det finns ett prenumeration eller fullmakt och en österrikisk bank- eller kreditkortsinformation måste presentera lämpliga kortkunder.
2,4. CSRO har rätt att acceptera erbjudandet om adekvat säkerhet av kunden i form av en insättning eller en rimlig avgift, förskottsbetalning beroende på.
2,5. Dessutom har vi rätt att granska kundinformationen och deras kredit genom att samla in information från ansedda auktoriserade organisationer (t.ex. kreditskyddsförening).
2,6. CSRO kan avslå kundens erbjudande när som helst utan föregående meddelande av någon anledning.
3. Frakt- och avbokningsrättigheter
3,1. I en del är leverans att förstå som leverans av varor, å andra sidan också början på tillhandahållandet av tjänster. Leveranserna är alltid "utanför hyllan" CSRO.
3,2. Alla leveransdatum är ungefärliga. Skyldigheten att följa leveransdatum accepterar vi endast på villkor av ostörd affärsverksamhet.
3,3. Om en produkt inte är tillgänglig tillfälligt eller permanent kommer CSRO att informera kunden omedelbart om bristen på tillgänglighet. CSRO kommer då - i samråd med kunden - återbetala betalningen, leverera inte för närvarande tillgängliga artiklar vid ett senare tillfälle eller en annan produkt till kundens val.
3,4. Delleveranser är tillåtna. CSRO förbehåller sig rätten att leverera större mängder i valörer med mindre paketstorlekar. Fraktkostnaderna debiteras i detta fall endast en gång.
3,5. Konsekvenserna av force majeure eller liknande oförutsedda händelser av oss eller våra leverantörer, t.ex. operationer eller trafikproblem, brand eller översvämningar, brist på arbete, energi eller råvaror, strejker, lockouts för att släppa officiella åtgärder, vi justerar skyldigheten att leverera i rätt tid och ger oss rätten att göra ytterligare leveranser utan kompensation och utan krav på efterföljande leverans.
3,6. Ångerrätt enligt § 3 i konsumentskyddslagen: Är konsumenten kontraktet antingen i CSRO: s lokaler avslutat på en mässa eller informationsbås CSRO, kan han inom en vecka dra sig ur kontraktet. Denna period börjar med överlämnandet av kontraktet, men inte innan avtalet undertecknas. Återtagandet måste vara skriftligt och måste skickas inom ovannämnda tidsperiod till CSRO (postmark). Kunden har ingen rätt att dra sig tillbaka om han själv har initierat verksamheten eller om det inträffade innan avtalet ingicks inga diskussioner mellan parterna.
3,7. Ångerrätt enligt § 5e Konsumentskyddslagen: Om en konsument har gett sitt kontrakt på avstånd har han rätt att säga upp inom sju arbetsdagar (med lördag räknas inte som arbetsdagar) från avtalets ingång, om annat än tillhandahållandet av avtalsprestanda har redan börjat (§ 5f Consumer Protection Act).
3,8. Kontanter vid leverans eller betalning vid leverans / insamling tas inte bort varorna från köparen eller säljaren avbokas utan fel eller den överenskomna betalningen betalas inte inom 30 dagar, då är CSRO en avbokningsavgift som är lika med 20% av ordervärdet (nettovärde ) men minst 9 € exkl moms för kunder i Österrike och 18 € exkl moms för utländska kunder. Eventuella ytterligare bevisade utgifter och förluster kan göras dessutom.
3,9. Leverans av redan betalade varor (i förväg, kreditkort, betalkort och andra elektroniska betalningsmedel) tas inte bort varorna från köparen eller säljaren avbryts utan fel, det är CSRO en avbokningsavgift som är lika med 20% av ordervärdet (netto värde), men minst 9 € exkl moms för kunder i Österrike och 18 € exkl moms för utländska kunder också. Eventuella ytterligare bevisade utgifter och förluster kan göras dessutom.
3,10. Uppsägning av kontrakt: En återkallelse av en beställning är giltig om köparen gör en ansökan om avbokning av en order och att ansökan av CSRO antas upptäckbar och skriftlig. I detta fall, CSRO en avbokningsavgift på 20% av ordervärdet (nettovärde), men minst 9 € exkl moms för kunder i Österrike och 18 € exkl moms för kunder utomlands. Eventuella ytterligare bevisade utgifter och förluster kan göras dessutom.
4. Fördelarna med CSRO
4,1. Tjänsterna tillhandahålls av CSRO på grund av villkoren i varje produktbeskrivning och priset / villkoren.
5. Kundtjänster
5,1. Kunden använder CSROs onlinetjänst, då godkänner kunden att hålla det valda lösenordet konfidentiellt för att förhindra obehörig användning av kundens konto av tredje part.
5,2. Kunden kommer omedelbart att rapportera alla ändringar av adress, företagsnamn, företagsort, faktureringsadress, juridisk form och dess momsskuld skriftligen. Bör inte detta ändringsmeddelande så att dokumenten anses vara kunden mottagen när de skickades till kundens senast kända adress eller betalande agent.
6. Ansvar för innehåll
6,1. CSRO tar inget ansvar för Internet genom att "länkar till andra webbplatser" -innehåll görs tillgängliga, särskilt externa länkar till tillverkarens webbplatser eller produktbeskrivningar.
7. Koder / lösenord
7,1. Behövs en speciell kod (t.ex. identifikationsnummer / PIN-kod eller lösenord) för användning av en tjänst, än kunden är skyldig att hålla denna kod konfidentiell. Misstänkt för att ha kännedom om koden av en obehörig tredje part måste kunden ändra koden omedelbart, eller - om detta bara kan göras av CSRO - instruera CSRO utan dröjsmål om koden ändras.
7,2. Om CSRO-tjänster används av obehöriga tredje parter som använder en kod som krävs, är kunden ansvarig för alla avgifter som uppkommer därigenom för återtagning av beställningen att ändra koden i CSRO.
8. Förvaring av titeln
8,1. Vi behåller ägandet av alla levererade varor tills full betalning av fakturabeloppen.
9. Priser och betalning
9,1. CSRO tillhandahåller kunden de tjänster som avtalats i avtalet till rådande priser och avgifter inkluderar moms som debiteras.
9,2. Avgifterna är baserade på tillämpliga betalningsbestämmelser för CSRO.
9,3. CSRO har rätt att när som helst ändra villkoren och produkt- / tjänstbeskrivningen eller priserna.
9,4. Våra priser är baserade på den befintliga placeringen av erbjudandet under omständigheter, inklusive gällande regler. Om dessa ändras, ändra sedan för att återspegla våra priser.
9,5. Fakturabeloppen förfaller inom fem arbetsdagar efter mottagandet av fakturan och senast åtta arbetsdagar från fakturadatumet utan avdrag och utan avgifter som ska betalas till oss, såvida inte en annan, avtalad om fakturan, betalningsvillkor.
9,6. CSRO har rätt till eventuella avpressningsavgifter på grund av kunden och de upplupna nödvändiga och lämpliga verkställighetskostnaderna.
9,7. Om kunden, trots varning, försenar sin betalning med, har vi rätt att debitera förvaltningsränta till en ränta på 14% pa och de faktiskt uppkomna för att säkerställa korrekt drift nödvändig påminnelse och inkassoutgifter och juridiska kostnader. Kunden påpekas uttryckligen att CSRO förbehåller sig att överlämna skadekostnaderna efter den första dunningsnivån till ett inkassobyrå eller en advokat. Dessutom kommer alla avgifter att debiteras i slutet av den nuvarande avtalsperioden för tidigt.
9,8. Kundens kvittning eller kvittning på grund av motkrav av något slag utesluts alltid, med undantag av de som är lagligt fastställda i domstol eller accepteras av oss skriftligen.
9,9. Eventuella invändningar mot fakturor som kunden måste göras på CSRO skriftligen inom 14 kalenderdagar för att skicka fakturan. Inga invändningar inom den perioden ska utgöra godkännande av fakturan.
9,10. Kundens invändning mot räkningar undantar inte betalningen av dem.
9,11. Såvida inte kunden har en bankdebiterings- eller kreditkorttransaktionsprocess; måste betala fakturabeloppet, netto äger rum inom fem arbetsdagar efter mottagandet av fakturan och senast 8 arbetsdagar från fakturadatum, plus en angiven betalningsavgift.
9,12. Om kunden vid en bankdebitering eller kreditkorttransaktionsprocess; CSRO har rätt att debitera för varje obetald direktöverföring eller debitering till kunden i en bearbetningsavgift som anges i det aktuella fakturerade prislistan.
9,13. I avsaknad av ett åtagande från kunden, där flera avtalsförhållanden betalningar betalas efter CSRO: s bedömning.
10. Delning av kostnader, betalning av skatter
10,1. Kunden måste bära alla kostnader, skatter och andra avgifter, de angivna på grund av användningen av tjänsten av honom eller av honom skapade användare.
10,2. Ström- och kommunikationskostnader (telekommunikationsleverantör) mellan kunden och CSRO bärs av kunden. Avvikelser kräver skriftlig bekräftelse av CSRO.
11. Efterskott
11,1. Underlåtenhet att följa tidsfristen för betalning av avgifter CSRO har rätt till en engångs påminnelse med en tidsfrist som ställs för att uppfylla detta kontrakt och kundens tillgång till honom och den anslutna konsumenten till tjänsten att säga upp. Kunden ska fortfarande vara i detta fall att betala de månatliga avgifterna plus de kostnader som uppkommit för insamlingskostnader och blockering enligt gällande betalningsbestämmelser.
12. Garanti och ansvar
12,1. Garantiperioden är 6 månader efter mottagandet av varorna. CSRO garanterar endast för defekter som fanns vid tidpunkten för risköverföring. Små kommersiella eller tekniskt oundvikliga kvalitetsskillnader motiverar inte påståenden.
12,2. Ett kvantitet av varorna måste anmälas skriftligen. Uppenbara fel måste rapporteras inom två veckor efter mottagandet av varorna. Uppsägningstiden bevaras genom att skicka meddelandet om fel till CSRO.
12,3. För alla om det finns några fel på varorna eller tjänsterna, är vi enligt vår bedömning, genom reparation eller utbyte.
12,4. Kostnaden för att returnera varorna till kunden. Dessa kommer att ersättas av CSRO för att vara legitima klagomål.
12,5. Användningen av produkterna är ensam och risken för kunden.
12,6. Produkterna levereras så, som de för närvarande existerar, utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti ges inte särskilt hänsyn till önskan om upphovsrätt eller andra rättigheter till säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte.
12,7. Varken CSRO eller någon annan person som är involverad i utveckling, produktion eller leverans av produkterna ansvarar för skador av något slag, i synnerhet är de inte ansvariga för följdskador såsom vinstförlust som ett resultat av användningen av tjänsten eller omöjligheten eller svårigheten att använda tjänsten eller som ett resultat av brott mot en garantiåtgärd. Vidare är vi inte ansvariga för förlust av vinst på grund av försenad eller defekt leverans, för negativa effekter som orsakats av denna nedbrytning, transportkostnader, i samband med att utbytet av felet uppstår med perfekta varor, för eventuella borttagnings- och ersättningskostnader som liksom för kundernas kunder mot eventuella påståenden att vi inte heller ansvarar för grov vårdslöshet. En rättslig grund för obligatoriska krav har dock visat sig återbetalas och skadorna är begränsade till 1 gånger köpeskillingen. Vi ansvarar för vår egen vårdslöshet och våra agenter, men inte för enkel vårdslöshet.
12,8. Kunden CSRO från allt ansvar som uppstår genom användning av det fritt gjorda som överenskommits på CSRO för kundens upprättade bankkonto.
12,9. CSRO ansvarar inte för fel eller avbrott i samband med officiell utredningsverksamhet orsakad. Kompensationsanspråk stöds inte av detta. Om en kund sådan utredningsverksamhet genom avsiktlig eller grovt försumlig överträdelse av ovanstående standarder har visats vara orsakad, är han ansvarig för alla skador och andra kunder CSRO orsak.
12,10. Undantagen gäller inte om ansvar är väsentligt för detta avtal enligt gällande lagar.
12,11. Klienten erkänner att villkoren även gäller andra.
13. Integritetspolicy
13,1. Vi undersöker, bearbetar och lagrar stam- och samtalsdata och annan personligt identifierbar information som vi skaffar enligt kontraktet eller kreditkontroller som en del av kunskapen.
13,2. Vidare krävs käll-IP och destinations-IP, loggfiler och liknande för kunden, där denna process för drift och underhåll av tjänster för att skydda sina egna och datorn av tredje part.
13,3. Om inte annat uttryckligen avtalats skriftligen, ska det lämnas in av CSRO och medierad information som konfidentiell.
13,4. Uppgifter enligt punkterna 13, 13.1 och 13.2 raderas under de normala tio åren efter uppsägning. Vi är inte skyldiga att lämna bevis på avbokning.
13,5. CSRO garanterar att personuppgifter från kunder endast är den bästa kunskapen inom företaget eller dess anställda som CSRO har gjort tillgängliga. Förutom här är överföring av data för återkrav av utestående fordringar till advokater som utsetts av oss eller inkassobyråer.
13,6. CSRO vidtar alla tekniskt och ekonomiskt rimliga åtgärder för att skydda lagrade data mot obehörig åtkomst. Såvida CSRO inte kan medvetet eller grovt försumlig bortse från sin vårdplikt, är återhämtning av skador som uppstår till följd av felaktig tillgång till lagrade data uteslutet.
13,7. Såvitt kunden inte uttryckligen är förbjuden, är basdata för marknadsförings- och marknadsföringsändamål, förutsatt att de avser tjänster som används av CSRO.
13,8. Kunden samtycker till att vara att enligt avtalet att han har kontraktsinformationen om personen och vid presentation av ett separat godkännandeformulär, uppgifter om kundens kund, lagrade, modifierade och / eller raderade och överförts till en annan part om inte överföringen av kundernas uppenbara intressen skadades. Lagring och distribution utom för att bara utbyta data för faktureringsändamål och för att uppfylla skyldigheter enligt telekommunikationslagen (telelagen) kräver skriftligt godkännande från kunden och dess kunder.
13,9. CSRO är skyldigt att lämna ut information enligt punkterna 13, 13.1 och 13.2 och andra relevanta register på begäran av en myndighet, en domstol eller den rättsliga polisen.
14. Tillkännagivande av villkoren
14,1. Villkoren, produktbeskrivningarna och de specifika fördelarna med CSRO-laddningsregler när som helst baserat på CSRO via e-post eller fax, eller kan ses på vår webbplats hemsida.
15. Diverse
15,1. Varor som skickas till oss för reparation, förvaring eller av andra skäl, vi är auktoriserade att sälja genom privat fördrag, om kunden inte följer vår två gånger begäran med registrerat brev för att hämta produkten.
15,2. Kommersiell återförsäljning av de köpta varorna eller tjänsterna från oss, deras kommersiella eller spedition eller byrå är förbjudna om vi inte samtycker skriftligen.
15,3. För oönskade manuskript, bilder eller exempel påtar vi oss inget ansvar.
15,4. Krav från kunder eller slutanvändare som anslutit honom enligt detta kontrakt måste krävas inom ett år efter det att det skapades, annars kommer begränsningen att gälla.
15,5. Om någon bestämmelse i detta avtal blir eller blir ogiltig ska giltigheten för de återstående bestämmelserna inte påverkas. De avtalsslutande parterna ska, om en bestämmelse är ogiltiga, komma överens om en ny bestämmelse som kommer nära den avsedda förordningen och är juridiskt möjligt.
15,6. När det gäller ett avtal med våra kunder, inte bara den direkta användningen av de reglerade tjänsterna, förblir alla skyldigheter och begränsningar för kunden och dess utsedda användare under avtalets giltighetstid.
15,7. Även anställda, frilansare, såsom representanter etc. för CSRO, har rätt att direkt lita på de beslut som fattas i detta fördragsbestämmelser om ansvarsbegränsning.
15,8. CSRO har rätt att överföra sina förvärvade rättigheter och skyldigheter i detta avtal till en efterträdare. CSRO informerar kunden i det specifika fallet om detta.
15,9. Aktiverad, kunden som återförsäljare, så han har skyldigheten enligt avtalet att betala sina kunder och se till vid olaglig användning av tjänsten och datalinjen för omedelbar utrotning.
15,10. Betalning och prestanda är Bratislava.
15,11. Domstolen för båda parter, den behöriga domstolen i Slovakien enades om.
15,12. Detta avtal och dess genomförande är endast Slovakiens lag.
15,13. Alla kontrakt och serviceavtal som vi tecknar är byggda från Slovakiens lag.